USG🌈ᵗᵒ²⁰²⁵ʷⁱᵗʰ🆂🆄🅶🅰 @Ildoesoftw

BTSを守るためいろいろするUSG。中身はユンギペン。シパ/無断転載🚫

2022 VDAY

USG🌈ᵗᵒ²⁰²⁵ʷⁱᵗʰ🆂🆄🅶🅰

2022 JINDAY

USG🌈ᵗᵒ²⁰²⁵ʷⁱᵗʰ🆂🆄🅶🅰

2023 SUGADAY

USG🌈ᵗᵒ²⁰²⁵ʷⁱᵗʰ🆂🆄🅶🅰

2022 RMDAY

USG🌈ᵗᵒ²⁰²⁵ʷⁱᵗʰ🆂🆄🅶🅰

2023 JUNGKOOKDAY

USG🌈ᵗᵒ²⁰²⁵ʷⁱᵗʰ🆂🆄🅶🅰

2023 JHOPEDAY

USG🌈ᵗᵒ²⁰²⁵ʷⁱᵗʰ🆂🆄🅶🅰

2022 JIMINDAY

USG🌈ᵗᵒ²⁰²⁵ʷⁱᵗʰ🆂🆄🅶🅰

2022 JUNGKOOKDAY

USG🌈ᵗᵒ²⁰²⁵ʷⁱᵗʰ🆂🆄🅶🅰

SUGA'D-DAY'まとめ

同じ時期のものはD-DAY以外も一緒にまとめました
USG🌈ᵗᵒ²⁰²⁵ʷⁱᵗʰ🆂🆄🅶🅰

SUGA×NBA🇯🇵

USG🌈ᵗᵒ²⁰²⁵ʷⁱᵗʰ🆂🆄🅶🅰